وکیل قرارداد

تعریف قرارداد : قبول تعهد کاری بین یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، بطور مثال در خرید آپارتمان دو نفر توافق میکنند ، یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و خریدار در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.