وصول مطالبات

آیا چك كیفری است یا حقوقی؟
این عبارت فقط در مورد چك‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادركننده چك است.
چك كیفری : می‌توان علاوه بر این‌كه وجه چك را دریافت كرد، صاحب حساب (صادركننده) را نیز به زندان انداخت
چك حقوقی : فقط می‌توان وجه چك را دریافت كرد.
برای وصول چک کیفری یا چک حقوقی می توانید از وکیل وصول مطالبات کمک بگیرید