وکیل کیفری

وکالت امور کیفری و وکیل جزایی
شکایت کیفری ، شکایت از شخصی که مرتكب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین می کند.نگارش شکوائیه کیفری شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکواییه از حیث جمله بندی خوانا باشد و بهتر است که توسط وکیل کیفری تنظیم شود.