معاونت در جرم – چه اشخاصی معاون جرم محسوب می شوند

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

قانون معاون جرم طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

 

تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون

در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده ۴۳ همان قانون به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند. معاون جرم

۱- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند…»  با توجه به مواد ۴۲ و ۴۳ از قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که به اختصار می‌توان گفت شریک در جرم بطور مستقیم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می‌کند و حال آنکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع… می‌کند و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می‌کند.

مبایعه نامه عادی یا رسمی

مبایعه نامه عادی یا رسمی

✅ قرارداد فروش ملک ممکن است به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود. قرارداد رسمی،‌ قراردادی است که طی سند رسمی و با حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود اما اسناد عادی ممکن است در دفاتر مشاورین املاک یا به صورت شخصی بین طرفین تنظیم شود.

باید توجه داشت که قرارداد فروش یا مبایعه‌نامه‌ای که در دفاتر املاک تنظیم می‌شود، تنها یک سند عادی بوده و از نظر قانونی ارزش بیشتری از سندی که در یک برگه معمولی بین طرفین نوشته و امضا می‌شود، ندارد.
البته از منظر قانونی اسناد عادی دارای ارزش و اعتبار است ولی از نظر ارزش اثباتی، هرگز جایگاه سند رسمی را نخواهند داشت.
در قراردادهای عادی، به صورت عمده تاریخ مشخصی برای حضور و نقل و انتقال رسمی ملک در دفترخانه اسناد رسمی تعیین می‌شود که تخطی از آن از سوی طرفین جایز نیست.

 

«مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. 

بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری  فروخته می شود ،در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.

این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.مبایعه نامه عموماً باید شامل موارد زیر باشد:

۱-مشخصات طرفین(خریدار و فروشنده)

۲-موضوع معامله(مالی که فروخته می شود)

۳-بهاء معامله(قیمت مال موضوع معامله)

۴-شرایط قرارداد(مواردی که در مورد معامله با توجه به اراده طرفین قرار است انجام شود یا تعیین تکلیف در مورد برخی از شرایط قراردادی)

براساس اين گزارش مبایعه نامه – قولنامه از مهمترین شرایط برای هرگونه نقل و انتقال املاک و مستغلات می باشد که در صورتی که نکات کلیدی مربوط به مبایعه نامه – قولنامه مورد توجه قرار نگیرد مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان املاک به وجود خواهد آورد که در ذیل به گزیده ای از قوانین مربوط به مبایعه نامه – قولنامه که از کتاب قانون مدنی کشور استخراج گردیده است مربوط به قراردادهای بیع, خرید و فروش خواهیم پرداخت.
اين گزارش مي افزايد : در مبحث مبایعه نامه – قولنامه  کلمه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ، ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد , مبایعه نامه – قولنامه در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .

 

 

اگر زوجه پس از تسلیم گواهی عدم سازش به دفترخانه مراجعه نکند، تکلیف چیست؟

اگر زوجه یک هفته پس از تسلیم گواهی عدم سازش به دفترخانه مراجعه نکند، تکلیف چیست؟

🔹ماده ۳۵ قانون حمایت از خانواده می‌گوید هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه مدت می باشد؟
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه اگر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ ( نه صدور گواهی ) به دفتر ثبت طلاق ارائه و تسلیم نشود از اعتبار ساقط می گردد و در صورت ارائه در مهلت مذکور، سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند. گواهی عدم سازش

آیا مدت ۳ ماه مذکور در فوق در مورد احکام طلاق هم می باشد؟
خیر، مهلت این صرفا برای گواهی عدم امکان سازش است نه حکم ، باید توجه داشت که گواهی عدم امکان سازش تنها اجازه اجرای صیغه و ثبت آن است ولی حکم طلاقی که از سوی دادگاه صادر میشود مقید به زمان و مهلت نیست.

فرق حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش

در طلاق دادگاه ناگزیر از رسیدگی ماهوی و ورود به موضوع احراز حقانیت خواهان است در حالیکه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم دادگاه به منزله تأئید و شناسائی حق خواهان یا خواهانها در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق می باشد. لذا چنانچه زوج یا زوجین متقاضی طلاق بخواهند با اقامه دعوی بر علیه دیگری از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت طرف مقابل به اجرای طلاق یا تسلیم شدن در قبال اجرای طلاق را بنماید، این مفهوم اقامه دعوی بوده و محتاج به تقدیم دادخواست می‏باشد.

گواهی عدم سازش

وکیل طلاق

نحوه دریافت خسارت به مورد اجاره توسط مالک

اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و … باشد نمی‌تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام کند، بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند.
در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستاجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

 

تقریبا اكثر افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا هستند و یا حداقل یك بار خود موجر یا مستاجر بوده اند بویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسكن بیشتر افراد امكان تهیه مسكن شخصی ندارند و به ناچار به اجاره نشینی روی می آورند در این مبحث به بررسی عقد اجاره و حقوق و تكالیف موجر و مستاجر میپردازیم . خسارت به مورد اجاره

قوانین موجر و مستاجر
تعریف اجاره
اجاره قراردادی است كه بر طبق آن یك نفر (موجر)خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری(مستاجر)برای مدت معین و در ازای اجاره بها (كرایه)به اجاره واگذار می كند-  خسارت به مورد اجاره

شرایط اجاره
۱- موجر باید مالك خانه یا آپارتمان و یا مغازه باشد: بنابراین كسی غیر از مالك یا وكیل او نمی تواند ملكی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را كه اجاره كرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینكه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد
۲-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یك سال یا دو سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یك سال تعیین می شود
۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین كودكان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملك را به اجاره بدهند یا ملكی را اجاره كنند قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره كند یا اجاره بدهد
۴-اجاره كتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ، باید قرارداد اجاره به صورت كتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا كنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بهره مند شوند . اگر طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد كتبی تنظیم نكنند با مشكلات فراوانی مواجه می گردند كه باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند. خسارت به مورد اجاره

تكالیف موجر
۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجرنماید
۲- بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر می گیرد در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر بر گرداند
۳-انجام تعمیرات كلی و اساسی در مورداجاره : اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی) آسانسور ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات كلی در مورد اجاره لازم شود موجر باید آنرا انجام دهد

موجر
فردی است كه صاحب و مالك خانه و آپارتمان و یا مغازه می باشد و آنرا اجاره میدهد

مستاجر
فردی است كه با پرداخت كرایه خانه یا آپارتمان و یا مغازه را اجاره می كند

شکایت از چک برگشتی و نحوه دریافت

نحوه شکایت از چک برگشتی

دارنده چک برگشتی پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت، می تواند برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه کند.

البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

کدام چک، کیفری است و کدام حقوقی؟

حتما تا به حال شنیده اید که می گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد. البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت تر به پولمان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.

 

آخرین راه و شکایت در مراجع قضایی (دادگاه)

اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) کند. دارنده چک باید با در دست داشتن ۲ نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز ۲ نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.

البته چک هایی که مبلغ آنها تا ۵۰ میلیون ریال است، می بایست همراه با مدارک بالا و در دست داشتن فیش واریزی بانک ملی به مبلغ تعیین شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کرده تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه صالح( اقامتگاه خوانده) رسیدگی توسط شعبه حل اختلاف آغاز شود.  شکایت از چک برگشتی

آیامی دانید شغل دلالی یک شغل تجاری محسوب می شود.

آیامی دانید شغل دلالی یک شغل تجاری محسوب می شود.

✅ ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند” دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .”
آقای دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت که نگارنده آن است در جلد ۴ صفحه ۵۳و۵۴ می گوید :
دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد .
قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره…

در فرهنگ معین زیر لغت دلال آمده است:
«میانجی بین بایع و مشتری، کسی که با دریافت حق معینی، واسطه بین خریدار و فروشنده می شود»
یعنی دلال در لغت به معنی میانجی بین مشتری و فروشنده است و در تعریف دیگر در حقوق تجارت، «کسی است که در قبال دریافت اجرت، واسطه انجام معامله ای شده و یا برای کسی که می خواهد کالایی بفروشد مشتری پیدا می کند، همه اقسام دلالی، تجارت محسوب می شود.»
اما اگر این شغل یکی از انواع تجارت است چرا بدنامی دارد، چرا سودجو و ثروت اندوز بی زحمت در حد راهزنان قرار می گیرد؟
در تجارت سنتی، فروشنده با انواع ترفندها مشتری را تشویق به خرید می کند، در تجارت مدرن به کمک رسانه ها، همین شیوه در مفهوم رایج است، دلال واسطه ای است در معاملات کلان، او نیز می کوشد برای خریدار کالای مناسبی بیابد و برای فروشنده مشتری مورد نظر، او واسطه است بین خریدار و مشتری، از همان ترفندهایی بهره می گیرد که هر فروشنده و هر خریداری اعمال می کند.

نقشه مجتمع های قضایی خانواده شهر تهران

نقشه مجتمع های قضایی خانواده شهر تهران

نقشه مجتمع های قضایی خانواده شهر تهران

نقشه مجتمع های قضایی خانواده شهر تهران


 

۱- حوزه رياست دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران : تهران – خيابان سپهبد قرني ، نبش خيابان سميه ، مجتمع قضايي شهيد بهشتي ، طبقه ۴
۲- مجتمع قضايي شهيد بهشتي (ره) : تهران – بالاتر از ميدان فردوسي – خيابان سپهبد قرني – نبش خيابان سميه
دعاوي حقوقي مناطق  ۱۲ و ۶
۳- مجتمع قضايي شهيد صدر (ره) : تهران – خيابان شهيد مطهري (ره) – خيابان مير عماد – جنب فرمانداري تهران
دعاوي حقوقي مناطق  ۷ و ۳  تهران
دعاوي خانواده منطقه ۷ تهران
۴- مجتمع قضايي شهيد مفتح (ره) : تهران – شهر زيبا – خيابان مخابرات – پشت كانون اصلاح وتربيت
دعاوي حقوقي مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۵  تهران
دعاوي خانواده مناطق  ۲۲ و ۲۱ و ۹ و ۵  تهران
۵- مجتمع قضايي شهيد محلاتي (ره) : تهران – اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر – بين پل چهارم و پنجم
دعاوي حقوقي مناطق  ۱۵ و ۱۴  تهران
دعاوي كيفري مناطق  ۱۵ و ۱۴  تهران
۶- مجتمع قضايي وليعصر (عج) : تهران – ضلع جنوبي پارك شهر – ساختمان روزنامه رسمي كشور
دعاوي كيفري مناطق ۱۲ و ۱۱  تهران
۷- مجتمع قضايي شهيد قدوسي (ره) : تهران – ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، تقاطع كردستان، شماره ۶۴، ساختمان فرهاد
دعاوي كيفري مناطق  ۷ و ۶ و ۳  تهران
۸- مجتمع قضايي شهيد مدرس (ره) : تهران – ميدان امام حسين (ع) – خيابان دماوند – بعد از سبلان – اول وحيديه
دعاوي کیفری مناطق  ۱۳ و ۸ و ۴  تهران
۹- مجتمع قضايي بعثت : تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب –
دعاوي حقوقي مناطق  ۱۹ و ۱۶  تهران
دعاوي كيفري مناطق  ۱۹ و ۱۶  تهران
۱۰- مجتمع قضايي قدس : تهران – بلوار اشرفي اصفهاني – بالاتر از ميدان پونك – نبش نيايش
دعاوي كيفري مناطق  ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ و ۹ و ۵ و ۲  تهران
۱۱- مجتمع قضايي شهيد فهميده (اطفال) : تهران-اول اتوبان تهران كرج-نرسيده به عوارضي قديم-خيابان آزادگان-پلاك ۱۴۴
دعاوي كيفري اطفال كل شهر تهران
۱۲- مجتمع قضايي عدالت (مجتمع الكترونيكي) : تهران – ميدان تجريش – خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق) – پلاك ۷۳
دعاوي حقوقي منطقه  ۱ و ۲ تهران (منطقه ۲ از اتوبان همت به بالا)
دعاوي كيفري منطقه  ۱  تهران
۱۳- مجتمع قضايي خانواده ۱ : تهران – اتوبان شهيد محلاتي – نبرد جنوبي – جنب آتش نشاني و شهرداري
دعاوي خانواده مناطق  ۱۹ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و  ۱۲ و ۱۱ و ۱۰   تهران
۱۴- مجتمع قضايي خانواده ۲ : تهران – ضلع شمال شرقي ميدان ونك
دعاوي خانواده مناطق   ۶ و ۳ و ۲ و ۱
۱۵- مجتمع قضايي شهيد مطهري (ره) : تهران – يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان الغدير – پلاك ۱۲۶
دعاوي حقوقي مناطق  ۱۸ و ۱۷ و ۱۰ و ۹  تهران
دعاوي كيفري مناطق  ۱۸ و ۱۷  تهران
دعاوي خانواده منطقه  ۱۸ تهران
۱۶- مجتمع قضايي شهيد باهنر (ره) : تهران – تهرانپارس – تقاطع خيابان شهيد باقري و خيابان شهيد عباسپور
دعاوي حقوقي مناطق ۱۳ و ۸ و ۴  تهران
دعاوي خانواده مناطق  ۱۳ و ۸ و ۴  تهران
۱۷- دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران : تهران – خيابان شريعتي – خيابان معلم
دعاوي حقوقي و كيفري صالح به رسيدگي در دادگاه انقلاب اسلامي
۱۸ – دادگاه ويژه شاهد : تهران – خيابان طالقاني – خيابان فرصت – نبش موزه شهدا
دعاوي حقوقي و خانواده استان تهران
دعاوي كيفري كشوري
۱۹ – مجتمع قضایی شهید مدنی : تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس ( خیابان ضلع شرقی دانشگاه تهران ) – روبروی خیابان پورسینا
دعاوی حقوقی مناطق ۱۱ و ۲ تهران (منطقه ۲ از اتوبان همت به پایین)

نقشه محدوده صلاحیت دادسراها ی عمومی و انقلاب

نقشه محدوده صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب

 


دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران – نبش میدان ۱۵ خرداد .تلفن :  ۳۳ – ۳۳۱۱۱۰۲۶   و   ۳۵۰۵۱۱۱۱

مركز فوریت های قضایی دادسرا ( كشیك ) : تهران – ضلع شمالی پارك شهر – خیابان شهید فیاض بخش تلفن :  ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱

ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركزدادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت : تهران – بالاتر از میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو ( ثبت سابق ) تلفن :  ۲۲۷۲۷۴۶۹ –  ۲۲۷۲۷۴۷۰

ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركزدادسرای ناحیه ۱ شمیران : تهران – خیابان شریعتی – پل صدر ، خیابان الهیه – پلاك ۲ تلفن :    ۲۲۰۰۰۴۳۸ –  ۲۲۰۰۹۰۴۴ –  ۲۲۶۰۶۶۶۴ و   ۸۱- ۲۲۰۰۷۳۷۹

ضابطین دادسرا : آگاهی شمیرانات و كلانتری های ۱۰۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۶۳ و ۱۶۴
دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  ۱  تهراندادسرای ناحیه ۲ سعادت آباد : تهران – سعادت آباد – خیابان علامه شمالی  – خیابان ۱۸ غربی – پلاك ۲۲ تلفن :   ۹ – ۲۲۰۷۸۸۸۴

ضابطین دادسرا : آگاهی شمال غرب تهران و كلانتری‌های ۱۶۳ و ۱۱۸ و ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۱۳۹
دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  ۲  تهران دادسرای ناحیه ۳ ونك : تهران – میدان ونك – ابتدای خیابان ملاصدرا – خیابان پردیس ، نبش كوچه زاینده  رود شرقی – پلاك ۵۹ تلفن :   ۸۸۸۸۱۷۲۲ – ۸۸۸۸۱۷۲۴ – ۸۸۸۸۳۴۳۴

ضابطین دادسرا : كلانتریهای ۱۰۳ و ۱۲۴ و ۱۴۵

دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  ۳  تهران دادسرای ناحیه ۴ رسالت : تهران – فلكه دوم تهرانپارس – انتهای خیابان جشنواره – جنب فرهنگسرای اشراق – كوچه نباتی تلفن :   ۵ – ۷۷۳۴۱۰۴۱

ضابطین دادسرا : آگاهی شمال شرق تهران و كلانتریهای ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۴۴ و ۱۴۷ و ۱۶۴ و ۱۹۰ و ۲۱۰

دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  ۱۳ و ۸ و ۴  تهران دادسرای ناحیه ۵ صادقیه : تهران – فلكه دوم صادقیه – خیابان آیت الله كاشانی – بلوار ابوذر – نبش بوستان دوم تلفن :   ۴ – ۴۴۰۸۹۷۲۳  و  ۶ – ۴۴۰۹۲۹۹۳

ضابطین دادسرا : آگاهی شمال غرب تهران و كلانتریهای ۱۳۳ و ۱۳۵ و ۱۳۸ و ۱۴۰ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۶ و ۲۰۹

دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  ۲۲ و ۵  تهراندادسرای ناحیه ۶ خارك : تهران – خیابان انقلاب – خیابان خارك – روبروی دانشكده علوم قضایی تلفن :  ۴ – ۶۶۷۱۳۲۰۱  و  ۶۶۷۱۳۲۰۷

ضابطین دادسرا : پایگاه سوم آگاهی و پایگاه سوم اطلاعات و كلانتریهای ۱۲۵ و ۱۴۸ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷

دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  ۶  تهراندادسرای ناحیه ۷ سید خندان ( امور مربوط به شهرداریها ) : تهران – سید خندان – خیابان دبستان – انتهای خیابان شهید محمودی تلفن :   ۹ – ۸۸۴۶۸۵۰۳  و  ۹ – ۸۶۰۱۱۰۰۲

دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  ۷  تهران دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه : تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرك تلفن :   ۶۶۸۸۶۹۰۰  و  ۴۴۶۷۱۱۲۴

ضابطین دادسرا : پلیس فرودگاه مهرآباد و پلیس امنیت ناجا و تمامی كلانتریهای شهر تهران دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی : تهران – خیابان آزادی – نبش خیابان خوش تلقن :   ۵ – ۶۶۴۲۰۴۴۳

ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و كلانتریهای ۱۵۴ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۱۹ و ۱۵۰
دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  ۲۱ و ۱۰ و ۹دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر ( عج ) : تهران – خیابان ولی عصر (عج) ، میدان منیریه تلقن :   ۲ – ۵۵۳۷۵۷۵۰

ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و كلانتریهای ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۲۹
دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  ۱۱  تهران دادسرای ناحیه ۱۲ ( امام خمینی ) : تهران – خیابان خیام  – ضلع شمالی پارك شهر – خیابان شهید فیاض بخش تلفن :   ۴ – ۶۶۷۲۲۵۶۱

ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتریهای ۱۰۹ و ۱۱۳ و ۱۱۶
دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  ۱۲  تهراندادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی : تهران – بلوار شهید محلاتی – بلوار ابوذر – بین پل چهارم و پنجم تلفن :   ۳۳۸۰۰۸۳۶  و  ۳۳۸۱۳۷۱۴

ضابطین دادسرا : پایگاه ششم آگاهی و كلانتری‌های ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۹ و ۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۳۲ و ۱۵۶ و ۱۵۷

دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  ۱۵ و ۱۴  تهراندادسرای ناحیه ۱۶ بعثت: تهران – ضلع شمالی ترمینال جنوب تلفن:  ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰

ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتریهای ۱۱۷ و ۱۳۰ و ۱۵۲ و ۱۶۰ و ۲۰۸

دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  ۱۹ و ۱۶  تهران دادسرای ناحیه ۱۸ شهید مطهری : تهران – جاده ساوه – چهار راه یافت آباد – بلوار معلم – بعد از میدان معلم نبش خیابان حیدری – پلاك ۲۱۶
تلفن :   ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۹

ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و پایگاه بسیج ابوذر و كلانتری‎های ۱۶۹ و ۱۵۳ و ۱۵۱ و ۱۴۹

دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  ۱۸ و ۱۷  تهران دادسرای ناحیه ۱۹ ( ویژه جرایم پزشكی و دارویی ) : تهران –  خیابان شهید مطهری – بعد از قائم مقام فراهانی ، روبروی پست بانك – پلاك ۲۸۴ تلفن :    ۲ – ۸۸۳۲۸۹۸۰  و  ۸ – ۸۸۳۲۸۹۸۷

ضابطین دادسرا : تمامی كلانتری‌های تهران و آگاهی مركزدادسرای ناحیه ۲۰ انقلاب : تهران – خیابان شریعتی – نبش خیابان معلم تلفن :   ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱ دادسرای ناحیه ۲۱

محدوده صلاحیت دادسراها

آدرس دادگاه های تهران – حقوقی و کیفری

آدرس دادگاه های حقوقی و کیفری تهران

جدول صلاحیت مجتمع های قضایی ویژه دادگاه خانواده

حوزه ریاست دادگاههای عمومی و انقلاب تهران : تهران – خیابان سپهبد قرنی ، نبش خیابان سمیه ، مجتمع قضایی شهید بهشتی ، طبقه ۴
تلفن : ۸۸۸۹۸۰۴۴

مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) : تهران – بالاتر از میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – نبش خیابان سمیه
تلفن : ۹ – ۸۸۸۹۵۹۹۴ و ۸۸۸۹۲۸۴۳ و ۷ – ۸۸۸۹۸۰۰۵

دعاوی حقوقی مناطق ۱۲ و ۱۱ و ۶ و ۲ تهران
مجتمع قضایی شهید صدر (ره) : تهران – خیابان شهید مطهری (ره) – خیابان میر عماد – جنب فرمانداری تهران
تلفن : ۳۰ – ۸۸۷۵۰۰۲۱ و ۸۸۷۵۹۷۸۰

دعاوی حقوقی مناطق ۷ و ۳ تهران
دعاوی خانواده منطقه ۷ تهران
مجتمع قضایی شهید مفتح (ره) : تهران – شهر زیبا – خیابان مخابرات – پشت كانون اصلاح وتربیت
تلفن : ۸ – ۴۴۳۳۹۷۰۰

دعاوی حقوقی مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۵ تهران
دعاوی خانواده مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۹ و ۵ تهران
مجتمع قضایی شهید محلاتی (ره) : تهران – اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر – بین پل چهارم و پنجم
تلفن : ۳۳۸۰۰۰۳۰ و ۶ – ۳۳۸۰۹۹۹۳ و ۳۳۸۰۰۸۳۶

دعاوی حقوقی مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران
دعاوی كیفری مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران
مجتمع قضایی ولیعصر (عج) : تهران – ضلع جنوبی پارك شهر – ساختمان روزنامه رسمی كشور
تلفن : ۶- ۵۵۶۰۲۰۵۰ و ۹- ۵۵۶۰۴۰۹۵ و ۵۵۶۳۸۶۱۴

دعاوی كیفری مناطق ۱۲ و ۱۱ تهران
مجتمع قضایی شهید قدوسی (ره) : تهران – خیابان استاد مطهری (ره) – كوه نور – خیابان هفتم – پلاك ۴۳ ( از تاریخ ۲۴ تیر ماه جاری (۲۴ر ۴ ر۱۳۹۱) به ساختمان جدید واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ملاصدرا، تقاطع كردستان، شماره ۶۴، ساختمان فرهاد منتقل خواهد شد.)
تلفن : ۸۸۷۳۰۴۴۹ و ۸۸۷۳۰۴۸۹ و ۸۸۷۳۸۳۴۶ و ۸۸۷۳۷۴۳۰

دعاوی كیفری مناطق ۷ و ۶ و ۳ تهران
مجتمع قضایی شهید مدرس (ره) : تهران – میدان امام حسین (ع) – خیابان دماوند – بعد از سبلان – اول وحیدیه
تلفن : ۷۷۸۱۹۳۱۴ و ۸ – ۷۷۸۱۹۳۱۵

دعاوی حقوقی مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران
مجتمع قضایی بعثت : تهران – ضلع شمالی ترمینال جنوب –
تلفن : ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰ و ۹ – ۵۵۳۱۱۷۹۶ و ۳ – ۵۵۳۲۵۱۸۰

دعاوی حقوقی مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران
دعاوی كیفری مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران
مجتمع قضایی قدس : تهران – بلوار اشرفی اصفهانی – بالاتر از میدان پونك – نبش نیایش
تلفن : ۴۴۴۲۹۳۵۱ و ۴۴۴۲۹۳۵۴

دعاوی كیفری مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ و ۹ و ۵ و ۲ تهران
مجتمع قضایی شهید فهمیده ( اطفال ) : تهران – اول اتوبان تهران كرج – نرسیده – به عوارضی قدیم – خیابان آزادگان – پلاك۱۴۴ –
تلفن : ۸- ۴۴۰۶۴۴۶۷

دعاوی كیفری اطفال كل شهر تهران
مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الكترونیكی) : تهران – میدان تجریش – خیابان فنا خسرو ( ثبت سابق) – پلاك ۷۳
تلفن : ۲۲۷۲۷۴۶۲ و ۵ – ۲۲۷۲۷۴۸۰

دعاوی حقوقی منطقه ۱ تهران
دعاوی كیفری منطقه ۱ تهران
مجتمع قضایی خانواده ۱ : تهران – اتوبان شهید محلاتی – نبرد جنوبی – جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن : ۸ – ۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۹۱۲۹

دعاوی خانواده مناطق ۱۹ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۱۲ و ۱۱ و ۱۰ تهران
مجتمع قضایی خانواده ۲ : تهران – ضلع شمال شرقی میدان ونك
تلفن : ۲ – ۸۸۷۷۳۶۲۱ و ۸۸۷۹۳۶۰۳ و ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۸۸۲۵۷۹

دعاوی خانواده مناطق ۶ و ۳ و ۲ و ۱
مجتمع قضایی شهید مطهری (ره) : تهران – یافت آباد – بلوار معلم – بعد از میدان الغدیر – پلاك ۱۲۶
تلفن : ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۸

دعاوی حقوقی مناطق ۱۸ و ۱۷ و ۱۰ و ۹ تهران
دعاوی كیفری مناطق ۱۸ و ۱۷ تهران
دعاوی خانواده منطقه ۱۸ تهران
مجتمع قضایی شهید باهنر (ره) : تهران – تهرانپارس – تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور
تلفن : ۹ – ۷۷۰۵۵۶۳۰

دعاوی حقوقی مناطق ۸ و ۴ تهران
دعاوی خانواده مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران
دادگاههای انقلاب اسلامی تهران : تهران – خیابان شریعتی – خیابان معلم
تلفن : ۸۸۴۳۳۷۹۱ و ۱۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱

دعاوی حقوقی و كیفری صالح به رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی
دادگاه ویژه شاهد : تهران – خیابان طالقانی – خیابان فرصت – نبش موزه شهدا
تلفن : ۳ – ۸۸۳۰۶۸۳۱

وکیل کیفری
دعاوی حقوقی استان تهران

وکیل ارث
دعاوی كیفری كشوری

وکیل حقوقی


 

آدرس شوراهای حل اختلاف استان تهران

نشانی مجتمع های شورای حل اختلاف تهران

مجتمع شماره ۱ شورای حل اختلاف تهران – تهران – میدان تجریش – خیابان دربند – بالاتر از میدان دربند – نرسیده به سربند
تلفن : ۲۲۷۴۲۳۲۳

مجتمع شماره ۲ شورای حل اختلاف تهران – تهران – بزرگراه جلال آل احمد – نرسیده به پل آزمایش – خیابان ناظریان قمی – جنب ایستگاه آتش نشانی
تلفن : ۸۸۲۷۶۶۹۱

مجتمع شماره ۳ شورای حل اختلاف تهران – تهران- خیابان شریعتی – نرسیده به میرداماد – خیابان گل نبی – میدان كتابی – پلاك ۳۴
تلفن : ۷ – ۲۲۸۶۷۴۳۵

مجتمع شماره ۴ شورای حل اختلاف تهران – تهران – فلكه سوم تهرانپارس – خیابان شهید دانشور- خیابان ۲۰۲ غربی- پلاك ۲۴
تلفن: ۷۷۷۱۳۴۱۲ – ۷۷۷۱۳۴۱۵ –

مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف تهران – تهران – اکباتان – بین فاز یک و دو – جنب اورژانس ۱۱۵ – ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان
تلفن: ۴۴۶۷۰۹۸۶ – ۴۴۶۹۴۰۰۴ – ۴۴۶۹۴۰۰۴

مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان کارگر شمالی – جنب پمپ بنزین – خیابان شهید فکوری – پلاک ۱۹۰
تلفن : ۸۸۹۹۶۲۷۲

مجتمع شماره ۷ شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان شهید مدنی (نظام آباد سابق) – ایستگاه حسینی – روبروی کارگاه قدیم مترو – نبش کوچه یعقوبی
تلفن : ۷۷۵۸۱۱۱۸

مجتمع شماره ۸ شورای حل اختلاف تهران – تهران – نارمک – خیابان سمنگان – پشت مسجد جامع نارمک – نبش کوچه مذهب دار
تلفن : ۹ – ۷۷۲۵۲۵۲۷

مجتمع شماره ۹ شورای حل اختلاف تهران – تهران – سه راه آذری – امامزاده عبداله – نبش خیابان شبیری – مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) – داخل کوچه طبقه سوم
تلفن : ۶۶۶۴۵۰۴۲ – جهت مشاوره حقوقی کلیک نمایید

مجتمع شماره ۱۰ شورای حل اختلاف تهران – تهران – سه راه آذری – امامزاده عبداله – نبش خیابان شبیری – مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) – داخل کوچه طبقه سوم
تلفن : ۵۵۷۷۳۳۰۱

مجتمع شماره ۱۱ شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان قزوین – خیابان عباسی – خیابان هلال احمر – پلاک ۴۸۸
تلفن : ۵۵۶۷۵۷۵۴

مجتمع شماره ۱۳ شورای حل اختلاف تهران – تهران – میدان دروازه شمیران – خیابان فخرآباد – جنب مسجد فخرآباد – شهردادری منطقه ۱۳
تلفن : ۷۷۶۴۳۳۱۳

مجتمع شماره ۱۴ شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – انتهای خیابان کرمان – روبروی ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۴
تلفن : ۳۳۱۸۷۵۸۹

مجتمع شماره ۱۵ شورای حل اختلاف تهران – تهران – انتهای خیابان ۱۷ شهریور جنوبی – چهاراه شهید رضائیان (منصور سابق) – مجتمع تجاری رضوان
تلفن : ۳۳۴۳۵۶۴۷ – ۳۳۴۳۳۶۱۶

مجتمع شماره۱۶ شورای حل اختلاف تهران – تهران – بزرگراه بعثت – بعد از بیمه ایران – ضلع جنوبی پارک بعثت – خیابان شهید تقوی
تلفن : ۵۵۳۲۷۱۰۲

مجتمع شماره ۱۷ شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان قزوین – دوراهی قپان – روبروی پمپ گاز
تلفن : ۵۵۷۴۶۴۶۵ – آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف

مجتمع شماره ۱۸ شورای حل اختلاف تهران – تهران – میدان آزادی – بزرگراه آیت اله سعیدی – شهرک ولیعصر – خیابان برادران شهید بهرامی – جنب تالار لاله
تلفن : ۶۶۲۰۱۰۳۹

مجتمع شماره ۱۹ شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان خانی آبادنو – خیابان میثاق شمالی – روبروی کوچه ۳۱
تلفن : ۵۵۳۰۹۰۹

مجتمع شماره ۲۰ شورای حل اختلاف تهران – تهران – شهرری – سه راه ورامین – خیابان شهید غیوری – كوچه مهدیه دوم – پلاك ۸
تلفن : ۳۳۳۹۰۹۳۵

مجتمع شماره ۲۱ شورای حل اختلاف تهران – تهران – تهرانسر – بلوار گلها – روبروی کلانتری ۱۵۰
تلفن : ۴۴۵۰۴۸۱۸

مجتمع شماره ۲۲ شورای حل اختلاف تهران – تهران – کیلومتر ۱۴ اتوبان تهران کرج – شهرک پیکان – بعد از مرکز بهداشت و درمان – بلوک ۶۱
تلفن : ۲ – ۴۴۱۹۷۱۲۱ و ۷۰- ۴۴۱۸۰۹۶۸

مجتمع شماره ۲۳ شورای حل اختلاف تهران ( ویژه خانواده ) – تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان نبرد جنوبی – خیابان زمزم – جنب آتش نشانی – مجتمع قضائی خانواده یک
تلفن : ۳۳۰۰۹۱۲۷ –

مجتمع شماره ۲۴ شورای حل اختلاف تهران – تهران – قنات کوثر – فلکه چهارم تهرانپارس – نرسیده به تقاطع باهنر و باقری – مجتمع شهید باهنر
تلفن : ۹ – ۷۷۰۵۵۶۳۰

مجتمع شماره ۲۵ شورای حل اختلاف تهران ( ویژه خانواده ) – تهران – خیابان آفریقا – نرسیده به چهارراه جهان کودک – کوچه سپر – پلاک ۱
تلفن : ۸۸۸۸۵۱۵۶ – ۸۸۷۷۵۴۷۸

مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف تهران ( ویژه اصناف ) – تهران – خیابان حافظ – خیابان هدایت – کوچه تبلیغات اسلامی – اتحادیه صنف اصناف
تلفن : ۷۷۵۰۲۳۲۲ آدرس شوراهای حل اختلاف استان تهران

مجتمع شماره ۲۸ شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان مطهری – روبروی سنائی – پلاک ۲۸۵ (اتاق بازرگانان و صنایع و معادن تهران)
تلفن : ۸۸۷۰۱۹۳۸ – ۸۸۷۰۱۹۱۲ – ۸۸۷۰۱۹۱۴ و ۲ – ۸۸۷۱۵۶۶۱

مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف تهران ( ویژه امور پزشكی ) – تهران – کارگر شمالی – خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) – پلاک ۱۱۹ – سازمان نظام پزشکی
تلفن : ۸۴۱۳۸۸۰۴

مجتمع شماره ۳۰ شورای حل اختلاف تهران ( ویژه زندان ) – تهران – اوین – روبروی بازداشتگاه اوین – کوچه باغ – جنب کارواش دشت بهشت
تلفن : ۳ – ۲۲۳۵۷۵۰۲

مجتمع شماره ۳۱ شورای حل اختلاف تهران ( ویژه دفاتر اسناد رسمی ) – تهران – خیابان مطهری – مقابل خیابان سنایی – پلاك ۲۷۳
تلفن : ۸۸۷۰۵۳۱۸ – ۸۸۷۰۵۱۹۰

مجتمع شماره ۳۳ شورای حل اختلاف تهران – تهران – خیابان جمهوری میدان بهارستان خیابان صفی علیشاه ک خیبر الممالک
تلفن : ۲ – ۷۷۵۱۵۱۰۱ -جهت امور طلاق کلیک نمایید

مجتمع شماره ۳۷ شورای حل اختلاف تهران ( ویژه بانك ) – تهران – خیابان طالقانی – ایرانشهر – نرسیده به تقاطع سمیه – بن بست ظهیر الاسلام
تلفن : ۸۸۳۴۱۳۶۰

 

آدرس شوراهای حل اختلاف استان تهران