نوشته‌ها

آیا بیمه شده چند مرتبه می تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند ؟

مقرری بیمه بیکاری

 آیا مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب خواهد شد؟

پاسخ) بله، به استناد بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۲۹، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی می باشند.

بنابراین بیمه شدن بعد از بیکار شدن الزاماً باید حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و به نسبت همان (۶) ماه نیز می تواند از مقرری بیمه بیکاری «موضوع ماده ۷» همان قانون استفاده کند.

لذا قانونگذار محترم محدودیتی در تعداد استفاده از بیمه بیکاری برای بیمه شده در نظر نگرفته است.
مستنداً به تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور، مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی، و فوت محسوب خواهد شد.


 چند نکته مهم

کارگران فصلی در صورتی که صرفاً در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلااراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.

افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند، با تشخیص واحدهای کار و امور اجتماعی، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.


دو گروه مشمول بیمه بیکاری هستند؛ یکی کارکنان رسمی‌ که غیرارادی بیکار می‌شوند و دیگر قراردادی‌هایی که قراردادشان به پایان رسیده است.

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده‌ای به‌علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به‌تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی کار، بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به‌علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار شوند، می‌توانند از مقررات این قانون استفاده نمایند.

تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، به‌عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری: 👇👇👇

بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند: مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند تبعه کشورهای خارجی نباشند مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند

🏁مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری:👇👇👇👇
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

🏁اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری: 👇👇👇
بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدکار و امور اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

 

چند نکته مهم

چند نکته مهم  کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.  افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند .

با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری:

بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری:

بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.   تبعه کشورهای خارجی نباشند.   مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.   دارای حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.

شرایط دریافت بیمه بیکاری

شرایط دریافت

بیمه بیکاری

بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت :

الف – بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد. البته بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مثل زلزله و سیل بیکار می شوند از این قانون مستثنی هستند.

ب – بيمه شده مكلف است ظرف (۳۰) روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيات حل اختلاف تا سه ماه امكان پذير خواهد بود.

نکته: كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد مابه التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.

 

بیکار کیست؟

بيكار از نظر قانون بیمه بیکاری، بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.

بر این اساس بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تاييد شوراي عالي كار ، بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

هم چنین بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله جنگ، آتش سوزي و… بيكار مي شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.

 

مقرری بیمه بیکاری چقدر است؟

ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل (۵۵%) متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد.

به مقرري افراد متاهل يا متكفل ، تا حداكثر (۴) نفر از افراد تحت تكفل به ازا هر يك از آنها به ميزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دريافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از (۸۰%) متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.

 

افراد تحت تکفل که مشمول بیمه بیکاری می شوند عبارتند از:

۱- همسر (زن يا شوهر)

۲- دختران فرد مشمول تا زمانی که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

۳- پسران فرد مشمول كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي ، ازكارافتاده كلي باشند.

۴- پدر و مادر كه سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي ازكارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بيمه شده تامين گردد.

۵- خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان دختر و پسر که در شماره های ۲ و ۳ قید شد.

 

  • كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد مابه التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
  • افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری كه داراي ۵۵ سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.
  • مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمريهاي تامين اجتماعي از پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهد بود
  • مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جز سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شده از نظر بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد.

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری شامل چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
بر اساس بند یک این قانون، كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
به استثناء
۱— بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي .
۲- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري .
۳ – اتباع خارجي .

 

بیمه شدگانی که به‌علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می‌شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.