نوشته‌ها

باید و نبایدهای حقوقی

باید و نبایدهای

حقوقی

★درامورمدنی،خواهان وخوانده درهرمرحله ازدادرسی می تواننددعوای خودراازراه سازش خاتمه دهندلیکن این سازش بایددردفتراسنادرسمی یادادگاه تنظیم گردد.
????اگرپس ازصدورحکم اعسارمعلوم شودشهودبه دروغ به نفع معسرگواهی داده اندشهودنیزبه حبس محکوم می شوند.
????هرکس می تواندقبل ازطرح دعوادرمراجع قضایی حق خودرابا ارسال اظهارنامه ازدیگری مطالبه کند.
????برای شکایت ازتصمیمات ودستورهای مقامات دولتی وشهرداری بایدبه دیوان عدالت اداری مراجعه شود.
????درصورت مفقودنمودن چک،بایدفوری موضوع رابه بانک مربوط وسپس دادسرااطلاع دهید.
????هریک ازورثه یاشخص ذی نفع می تواندازدادگاه گواهی انحصارورثه تحصیل نماید.
????اخذگواهی انحصاروراثت برای تعیین ورثه می باشد.
????برای درخواست تأمین بایدبه شورای حل اختلاف مراجعه شود.
????اشخاصی که توانایی وکیل ندارنددرامورمدنی
می توانندازدادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند.
????نفقه اولادبرعهده پدراست.
????سرپرستی طفلی که پدرومادرش جدامی شوندتا۷سالگی برعهده مادراست.
????درصورت فوت پدر،حضانت طفل بامادراست مگردرصورت عدم شایستگی.
????فرزنددخترپس ازاتمام۹سالگی وفرزندپسرپس ازسن ۱۵سالگی درتعیین محل زندگی(نزدپدریامادر)مختار
است.
????نفقه زن دائم برعهده شوهراست نفقه شامل:خانه،اثاثیه،غذا،لباس ودارو ودرمان است.
????زن ناشزه یعنی زنی که تمکین نکندوتمکین یعنی اطاعت زن ازشوهردرادای وظایف زوجیت ،حسن معاشرت وسکونت درمنزل شوهراست.زن ناشزه نفقه ندارد.
????زن بایددرمنزلی که شوهرش تعیین کندسکنی گزیندمگراینکه اختیارتعیین منزل درحین عقدبه زن داده شود.
????درزمان عده طلاق که ۳ماه وده روزپس ازثبت طلاق است مردمکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.
???? اگرمادردرغیرمواردقانونی جنین خودراسقط کندبایددیه آن رابپردازد.
????باتحقق یکی ازشرایط دوازده گانه واثبات آن دردادگاه زن
می تواندبااستفاده ازوکالت ضمن عقدنکاح بامراجعه به دادگاه خانواده وطی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
????مردباداشتن همسر
نمی تواندزن دیگری اختیارکندمگربااجازه دادگاه.
????اگرزوج بدون اذن همسرش جهیزیه اورابفروشدبرابرقانون مسؤول است زن
می تواندبه عنوان فروش مال غیرازمردشکایت کند.

 

بدانیدکه:
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.

بدانیدکه:
چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

بدانیم که:
بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

آشنایی با برخی عبارت های حقوقی

آشنایی با برخی عبارت های حقوقی

۱٫ حقوق :
مجموعه قوانین است که حاکم بر روابط انسان هاست که با هدف استقراء عدالت و ایجاد نظم به وجود آمده است.

۲٫ دیه :
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود.

۳٫ زنا :
عبارت است از اجماع مرد با زنی که ذاتا” بر او حرام است.

۴٫ قوادی :
عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط

۵٫ قذف :
نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری

۶٫ اقرار :
اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر
گویند. اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا واگر به نفع دیگری وبه ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد.

۷٫ اهلیت :
عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف

۸٫ نکاح :
عبارت است از عقدی که سبب رابطه زنا شویی بین دو جنس مخالف می شود.
۹٫ طلاق :
عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد و نماینده قانونی او

۱۰٫ دارایی :
تمام حقوق و تعهدات شخص اعم از مالی و غیر مالی
۱۱٫ عده:
مدتی که در آن مدت زنی که ازدواجش از طریق طلاق،وفات،فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده نمی توان شوهر دیگری اختیار کند.

۱۲٫ حرمت :
خواستن ترک کاری و راضی نبودن به انجام آن. مثل :قتل و سرقت
۱۳٫ کراهت :
خواستن ترک کاری بدون اینکه انجام آن گناه داشته باشد. مثل : طلاق

۱۴٫ تدلیس :
اعمالی که موجب فریب طرف معامله می شود وشخص فریب خورده تحت شرایط قانونی حق فسخ دارد.
۱۵٫ ولی : کسی که به حکم قانون اختیار دیگری را در قسمتی از امور داراست.

۱۶٫ ولی قهری : ولایت پدر یا جد پدری نسبت به صغیر.

۱۷٫ حریم :
مقداری از اراضی اطراف ملک قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد
۱۸ مفهوم اشاعه :
انتشار مالکیت شرکاء در همه اجزاء مال مشاء است( یعنی همه شرکاء در همه اجزاء شریکند (
۱۹ حجر :
عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در بعضی یا تمام امور خود به منظور از حمایت از او به حکم قانون

۲۰ بذل مدت :
صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت وپایان بخشیدن به آن را گویند.
۲۱ تمتع :
عبارت است از این که شخص قانونا” شایستگی و توانایی بهره مندی و دارا شدن حقی را داشته باشد.

۲۲تمکین
سلطه و اختیار دادن به دیگری را تمکین گویند. تمكين به معنای انجام وظايف زناشويی است. تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت
۲۳ خودداری زن از آن بدون عذر، نفقه او بر شوهر واجب نخواهد بود. در واقع هر یک از زن و شوهر مکلّف به وظیفه خویش است؛ زن به تمکین و
۲۴ مرد به پرداخت مهر و هیچ‏کدام بر دیگری توقف ندارد.

۲۵نشوز :
اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است. اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته های فقهی نشوز نامیده می‌شود.

۲۶سلف یا سلم :
به معنای پیش فروش است .

۲۷اقاله :
به معنای بر هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است.

۲۸برائت :
اصلی است فقهی وعقلی که در امر کیفری ومدنی به کار می آید.برای مثال اصل آن است که هیچ کس مجرم نیست ومبری از ارتکاب جرم می باشد.

۲۹خیار:
تسلط بر از بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند. خیار ممکن است ناشی از توافق و تراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد و یا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله را دارند.

۳۰عقد بیع :
ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت می کند.