نوشته‌ها

سود ماهیانه پول قرضی – ربا محسوب مي شود

سود ماهیانه پول قرضی

آيا پولي را كه به كسي ميدهيم تا به ما ماهيانه سود بدهد ربا محسوب مي شود

🔹برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

🔸مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

🔹با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.

طبق فرض، معامله شما مضاربه معاطاتي است و اشكالي ندارد. به طور كلي اگر پول را با يكي از عقود معاملاتي اسلامي، مانند مضاربه، جعاله، مشاركت و غيره به شخصي واگذار شود و طبق قرارداد عمل شود، منافعي كه از اين گونه معاملات به دست مي‏آيد حلال است، اما اگر پولي رابه كسي به عنوان قرض بدهيد و شرط كنيد كه هر ماهي مقداري به شما سود پرداخت كند ربا و حرام است

 

 

مجازات دست اندرکاران ربا

ربا

درلغت به معناي چيز زياد شده بر چيز ديگر است.

در قانون مجازات اسلامی “هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.”

در واقع زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه‌ای اطلاق

 

مجازات دست اندرکاران ربا

مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد آن به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.
تبصره – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

 

در چه شرایطی ربا جرم محسوب نمی شود؟

✅اگر دادن در حال اضطرار باشد
✅بين پدر و فرزند
✅بین زن و شوهر
✅ ربای مسلمان از کافر(مسلمان از کافر  دریافت کند)

 

آيا ربا دهنده و ربا گيرنده هر دو مجرمند؟

پاسخ: چه دهنده و چه گيرنده و نيز شخصي که واسطه عمل رباست مجرم محسوب مي شوند .

البته هر گاه ثابت شود که دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافي بر آمده است مجازات نخواهد شد.

 

انواع ربا

در معاملات:
در معاملات بدين صورت است که اگر خريد و فروش به صورت جنس به جنس باشد و هر دو جنس از يک نوع باشد به نوعي که مردم عادي آن را يک جنس تلقي کنند مثل برنج با برنج يا خرما با خرما و … و اين دو جنس از حيث وزن يکي باشند اضافه دريافتي ربا و حرام است.
ربا در معاملات یا به عبارت دیگر ربای معاملی اختصاص به بیع ندارد و شامل هرگونه معامله از قبیل صلح، هبه معوض و …. نیز می شود.

♨️ رباي قرضي:
اگر در قرض (چه پول يا جنس) پول يا جنسي را قرض کنند و قرار شود بعد از مدتي با اضافاتي آن را بپردازد اضافه پرداختي يا دريافتي را رببا گويند.

 

جرم ربا در چه زمانی تحقق می یابد؟

بر طبق قانون تا زماني که وجه اضافي دريافت نشود رببا محقق نخواهد شد.

بنابراين اگر فقط توافقی صورت گیرد که شخصي وجهي را در قبال وجه اضافي به کسي بدهد اين عمل جرم نبوده و نيست بلکه ملاک اخذ وجه است.