نوشته‌ها

درخواست طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق گاه به درخواست مرد صورت می گیرد و گاه به درخواست زن. لیکن امروزه بیشتر طلاق ها به صورت توافقی صورت می گیرد.

در این نوع طلاق همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا زن و شوهر پس از توافق در مسائل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک حضانت فرزند، برای طلاق توافقی اقدام می کنند

 

درخواست طلاق توافقی

طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توافقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعکس مي کند.

در صورتي که طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي کند.

 

مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است.

چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي که آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارايه نکند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

هرگاه گواهي عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي که گواهي مذکور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي شود.

 

گواهی عدم سازش و عدم حضور یکی از طرفین در دفتر

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم کند، در صورتي که زوجه ظرف يک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي رسد.
هرگاه گواهي عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي گيرد.

 

مهلت اعتبار حکم طلاق

مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است.

هرگاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي شود.

در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور از طرفين دعوت به عمل مي آيد. دادگاه صادرکننده حکم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح کند.

 

مهریه در طلاق توافقی

زن و مرد میتوانند در ضمن طلاق توافقی شرط نمایند که طلاق توافقی در قبال بذل کل مهریه باشد و یا طلاق توافقی در قبال نیمی از مهریه باشد و یا حتی مرد میتواند با اختیار خود تمامی مهریه را به زن پرداخت نماید. در هر حال در این سه حالت زن و مرد میتوانند با هم توافق نمایند.

 

مشورت با وکیل طلاق

قوانین طلاق توافقی

قوانین طلاق توافقی

امکان صدور اجرائیه نسبت به توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی

🔻سوال

چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهریه وجهیزیه ومانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود وصیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق­ های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد ؟

◀️نظریه شماره ۶۰۳/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۳/۱۸

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد.

 

✅بدانیدکه:
در طلاق توافقی می بایست نسبت به تمامی مسائل مالی زوجه اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و… توافق حاصل گردد و همچنین نسبت به جهزیه، حضانت فرزندان، نفقه فرزندان، نحوه ملاقات فرزندان و… توافق نمود.