نوشته‌ها

میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی

🔴 میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی در مراحل مختلف؛

🔰هزینه دادرسی در مرحله بدوی؛
تا مبلغ دویست میلیون ریال معادل دو و نیم درصد و مازاد بر آن معادل سه و نیم درصد بهای خواسته یا محکومٌ به محاسبه می گردد. (قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور)

🔰هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظر؛
معادل چهار و نیم درصد بهای خواسته یا محکومٌ به محاسبه می گردد (بخشنامه مورخ ۹۵/۴/۱۲ رئیس قوه قضائیه).

🔰هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و فرجام خواهی؛
معادل پنج و نیم درصد بهای خواسته یا محکومٌ به محاسبه می گردد. (بخشنامه مورخ ۹۵/۴/۱۲ رئیس قوه قضائیه)


نرخ تعرفه های خدمات قضایی در سال ١٣٩۶

عنوان تعرفه سال ١٣٩۶
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ٢۰ هزار ریال
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از ٣ میلیون و ٣۰۰ هزار تا ٣٣ میلیون ریال
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ٣٣ میلیون تا ٩٩ میلیون ریال
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ٩٩ میلیون تا ٩٩۰ میلیون ریال
تقدیم شکایت کیفری ١۰۰ هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات ٣۰۰ هزار ریال
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ٣۰۰ هزار ریال
هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری ٣۰۰ هزار ریال
هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه در هر مورد ٣۰۰ هزار ریال
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد ٣۰۰ هزار ریال
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
پروانه وکالت پایه ١ ٨ میلیون ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد ۵ میلیون ریال
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها ٨۵۰ هزار ریال
پروانه وکالت اتفاقی ۶۰۰ هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری ٢۰۰ هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۴۰۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا از ۴۰۰ هزار ریال تا ١ میلیون و ٨۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه دادرسی موضوع بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
در مرحله بدوی تا مبلغ ٢۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از ٢۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته
درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ١ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی ٣۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قراردادهای قابل تجدیدنظر دادگاه و دیوان عالی کشور ٣۰۰ هزار ریال
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ١۵ هزار ریال
هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی ۵۰ هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ١۰۰ هزار ریال
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی‌محل
تا مبلغ یک میلیون ریال ۶۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ٣۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال ۴۰۰ هزار ریال
مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول ٢۰۰ هزار ریال
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی ١۵۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ٣۰۰ هزار ریال
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری از ۴۰۰ هزار ریال تا ١ میلیون و ٨۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه درخواست اجرای ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ٣۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی ٢۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ٢۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده ۵۰ هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ۵۰۰ هزار ریال
درآمد حاصل از اجرای ماده ٢٣۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/١٢/١٣٩٢ مطابق ماده قانونی مربوطه

 

برای مشاهده جدول تعرفه‌های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در ابعاد بزرگ، روی تصویر کلیک کنید

هزینه دادرسی دعاوی

هزینه دادرسی دعاوی

هزینه دادرسی دعاوی خانواده

هزینه دادرسی دعاوی خانواده

برابر ماده ۵ قانون حمایت خانواده

درصورت عدم تمکن (نداشتن توانایی) مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.


رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد که هزینه دادرسی دعاوی مختلف، ۲۵ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و در اجرای بندهای ۱۲ ، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، برای اجرا ابلاغ شده است.�

بر اساس این بخشنامه، هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ % محکومٌ به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ % محکومٌ به ) است.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و واخواهی در سال ۹۵ به ترتیب ۵ و ۴ درصد «محکومً» به بود. هزینه دادرسی دعاوی خانواده

در بند ب بخشنامه یاد شده نیز آمده که ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل ، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل است.