انحصاروراثت

انحصار وراثت ، مشخص نمودن تعداد افرادیی که از متوفی ارث می برند توسط مراجع ذیصلاح. یعنی بعد از اینکه شخص از دنیا رفت مشخص گردد که چه کسانی از متوفی ارث میبرند.